<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Energieffektivisering i eiendomsbransjen

Energieffektivisering i eiendomsbransjen

Eiendomsforvaltning

Knut-André Bjørnstad

I eiendomsutviklingen har fokuset på energieffektivisering av bygninger økt. Målet er å kunne varme opp bygg ved bruk av mindre energi og at gjenværende energibehov i stor grad skal kunne dekkes av fo

I eiendomsutviklingen har fokuset på energieffektivisering av bygninger økt. Målet er å kunne varme opp bygg ved bruk av mindre energi og at gjenværende energibehov i stor grad skal kunne dekkes av fornybar energi. Eksempler på energieffektive tiltak vil være ekstra isolasjon i tak, yttervegger og gulv. Det vil også være eliminering av kuldebroer, energieffektive vinduer, balansert ventilasjon med god varmegjenvinning og behovsstyrt belysning. Slike tiltak vil minimere byggenes energibehov og redusere driftskostnadene.

Det grønne skiftet

Det snakkes stadig oftere om "det grønne skiftet", hvor energieffektivisering av bygninger har en sentral rolle. Med dette menes en overgang fra energikilder som olje og gass til mer fornybare energikilder. Det handler om at fornybare energikilder, som for eksempel energieffektivisering i bygninger, biler (elbiler) og andre sentrale klimaløsninger. Alle har som mål å bli konkurransedyktige i markedet og dominere verdens energiforsyning.

"Det grønne skiftet" setter fokus på viktigheten av fornybare energikilder som skaper miljøvennlige løsninger og optimisme for klimaet vi lever i.

Energieffektivisering av bygninger

Fokuset på energieffektivisering av bygninger gjelder både nasjonalt og internasjonalt. Nasjonalt vises dette gjennom økende energikrav i de tekniske forskriftene. Insentiver fra myndighetene i form av blant annet støtte fra Enova for investeringstiltak for å oppnå passivhusstandard eller andre lavenergibygg. Energimerkeordningen fra NVE (Norges vassdrag- og energidirektorat) og gunstige lånebetingelser fra Husbanken er også insentiver fra myndighetene som øker fokuset på energieffektivisering. Internasjonalt vises dette gjennom for eksempel EU-direktivet EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). Dette har til hensikt å få medlemslandene i EU til å øke de nasjonale byggereguleringene til et nesten-null-energi-nivå.

Miljøvennlig samfunn

Når vi i dag kan si at bygninger står for hele 40% av energibruken og 40% av klimautslippet i Norge. Derfor er det å bruke energien mer effektivt et av de viktigste satsningsområdene i kampen for et miljøvennlig samfunn. Energiprisenes kostnadsøkning endrer tankegangen til forbrukere. Stadig høyere energipriser øker interessen for investering i energieffektive løsninger. Både utbyggere, entreprenører og leietakere/brukere har blitt mer opptatt av energieffektive bygninger.

Mange næringslokaler uten energifokus/profil står uten leietakere fordi leietakere er blitt mer kravstore til at bygninger skal være energieffektiv og ha et sunt inneklima. Vi vil derfor oppleve en betydelig økning av energieffektive bygninger i fremtiden. Dette som en følge av at det stadig stilles strengere krav til byggkvalitet og minimering av driftsutgifter og forurensing. Samtidig har folks holdninger og interesse rundt miljø og energieffektivitet økt betydelig de siste årene.

 

Kilder: Ingressbilde

Artikkelbilde

 

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.