<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Historien om tilblivelsen av INSTA 800 – Del 4

Historien om tilblivelsen av INSTA 800 – Del 4

Alle blogginnlegg

Gjesteblogger: Steinar K. Nilsen

Renholdsstandarden INSTA 800 - Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet ble utgitt i revidert utgave den 1. mai 2018.

Del 4 - INSTA 800 splittes i to i revisjonsrunde tre – fra 2015 til 2018

Renholdsstandarden INSTA 800 - Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet" ble utgitt i revidert utgave den 1. mai 2018. Denne artikkelen er del 4 i historien om INSTA. Del 1 finner du her, del 2 finner du her og del 3 finner du her.

Revisjonsrunden som ble avsluttet i 2018 er altså nummer 3, og har resultert i utgivelse av versjon 4 av INSTA 800. Dette arbeidet ble påbegynt i desember 2015, og ble avsluttet i desember 2017 etter 5 møter på nordisk nivå.

Den største forskjellen fra tidligere er nok at standarden har blitt splittet i to deler, hvor INSTA 800-1 tar for seg alt om fastsettelse og vurdering av rengjøringskvalitet, mens INSTA 800-2 tar for seg bestemmelser knyttet til sertifisering og dokumentasjon av kompetanse. I praksis så betyr det at de gamle Tillegg A og B er flyttet ut til INSTA 800-1.

Bakgrunnen for dette var et innspill fra Svensk Standard (SIS) som kom etter at all formell behandlingen i de enkelte lands komiteer var avsluttet. De meldte at de ikke kunne akseptere at Tillegg A og B om sertifisering var inkludert i standarden fordi reglene til den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO ikke tillot dette. Det måtte derfor kjøres en ny runde for å løse dette. Det danske sekretariatet, som allerede hadde standarden klar for utgivelse, fant raskt en løsning som alle kunne akseptere, og standarden ble utgitt på engelsk og dansk den 15. april 2018, ca. 1 måned forsinket.

Den reviderte standarden omfatter nå følgende standarder:

INSTA 800-1:2018, Rengjøringskvalitet – Del 1: System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet

INSTA 800-2:2018, Rengjøringskvalitet –Del 2: Sertifisering av organisasjoner og personer som bruker INSTA 800-1 – Krav til samsvarsattestering og etterlevelse

 deltakere-900x500

Bilde: Fra nordisk møte i forbindelse med den siste revisjonen av standarden, i Reykjavik 1. oktober 2016. Norske deltakere er Inger Dahl (NFSR/Ren Ekspertise), Steinar K. Nilsen (SINTEF) og Hege Thorkildsen (Standard Norge) på venstre side av bordet, samt Nora Johanne Klungseth (EY) bakerst på høyre side. Foto: Nora Johanne Klungseth

 

Sertifikat fra tredjepart nødvendig

I og med at alt om sertifisering nå er flyttet til del 2 så er denne delen av standarden også gjort "Normativ". Det betyr i praksis at det kreves sertifikat fra en nøytral tredje part dersom man ønsker å dokumentere at man innehar kunnskapsnivå 3 eller 4.

Sertifikatet må være utstedt av et sertifiseringsorgan som tilfredsstiller alle kravene i standardene for sertifiseringsvirksomhet; NS-EN ISO/IEC 17021-1 (organisasjoner) og NS-EN ISO/IEC 17024 (personer). Det holder altså ikke å vise til et kursbevis eller et "kurssertifikat" fra en kursarrangør.

change-900x500

Viktige endringer i fjerde utgave av INSTA 800

Andre viktige endringer i forhold til tidligere utgaver av standarden er:

  • Det er lagt inn en ny tabell innledningsvis som forklarer status og bruksområder til de forskjellige delene av standarden.
  • Det er lagt til nye definisjoner av begrepene "Rengjøring" og "Kvalitetsfrekvens". I finsk og norsk versjon er det også lagt til en definisjon av "Ikke tilgjengelig sted", som også er forklart i et nytt tillegg F i standarden. Her står det blant annet: "Systemet kan bare brukes på flater som er tilgjengelige for rengjøring den dagen rengjøringen utføres", og det er gitt en del eksempler på hva som kan vurderes som "tilgjengelig sted" og hva som kan vurderes som "ikke tilgjengelig sted".
  • Det er lagt til to underpunkter i pkt. 5 som tydeliggjør hva som omfattes av de to urenhetsgruppene og hvordan de skal vurderes ved kontroll. Her er det også lagt inn merknader som forklarer hvordan komplekse møbler, for eksempel en sykehusseng, kan vurderes, og hvordan en kontorstol skal deles opp i mulige samlinger.
  • Vurderingen av urenhetsgruppe 2 "flatesmuss" er endret. Her skal det ikke lenger skilles mellom lett tilgjengelige steder og vanskelig tilgjengelige steder, og hele overflaten skal derfor vurderes samlet.
  • Kapittel 7 er skrevet om i vesentlig grad og gjort tydeligere, blant annet så er det lagt inn et eget punkt om "Total inspeksjon".
  • Tekst om "Krav til kontrakten" er flyttet fra kapittel 7 til et nytt kapittel 9. Teksten er utvidet fra 11 til 13 kulepunkter. Det er i tillegg lagt inn 6 nye merknader som kan bidra til at viktige avklaringer blir tatt når det inngås kontrakter om kvalitetsstyrt renhold i henhold til INSTA 800.
  • Det tidligere Tillegg D om instrumentelle målemetoder er redusert fra 6 metoder til 3; måling av støv, glans og friksjon, og støvmålinger skal nå foretas 4 ganger i året (hvert kvartal) slik som ved visuell kontroll og ved andre instrumentelle målinger.
  • Bokstavbetegnelser på de forskjellige tilleggene har som en følge av oppsplittingen av standarden blitt endret i Del 1, slik at det gamle Tillegg D (i versjon 2010) nå har fått betegnelsen Tillegg B.

 

Del 2 av standarden, INSTA 800-2, består av 8 punkter. Punktene 1 – 4 tilsvarer punktene A.1 – A.4 i det gamle Tillegg A. Endringer i forhold til det gamle Tillegg A er at krav til oppfølging og fornyelse av sertifikater (det gamle punkt A.4) er konkretisert i to nye underpunkter; punkt 4.1 og 4.2.

Punkt 5 utgjøres av de gamle punktene B.1 og B.2, mens punktene 6 - 8 tilsvarer punktene B.3 – B.5 i det gamle Tillegg B. Endringer i forhold til det gamle Tillegg B er at tabellen i pkt 5.1.1 om kunnskapsnivåer (gammelt punkt B.2) er oppdatert med krav til kunnskapsnivå for lærere som skal undervise i INSTA 800.

Photo by zhang kaiyv on Unsplash

Photo by Ross Findon on Unsplash

 

 

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.