<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hvordan oppstod FM i Norge?

Hvordan oppstod FM i Norge?

Eiendomsforvaltning

Nora Johanne Klungseth

Av og til eksisterer det flere historier om hvordan noe oppstod, slik er det også med FM. Sjansene er store for at hver historie inneholder noe som har medvirket til opprinnelsen og utviklingen av FM,

Av og til eksisterer det flere historier om hvordan noe oppstod, og slik er det også med FM (facility management). Sjansene er store for at hver historie inneholder noe som har medvirket til opprinnelsen og utviklingen av FM, både som fagfelt og profesjon.

I dette innlegget ser vi på historikken bak moderne FM, og hvorfor en lov som kom på slutten av 1200-tallet, regnes som startskuddet for FM i Norge.

Opprinnelseshistorier over 800 år

Hvilke historier som er relevante for FMs opprinnelse, vil variere avhengig av synspunkt. Noen mener at man ikke kan snakke om FM før rundt 1980- og 1990-tallet, og at det som var forut for dette, ikke kan tilskrives FM. Andre mener tvert om, og er overbevist om at mange hendelser forut for disse tiårene var medvirkende.

For FM sin del har opprinnelseshistoriene ulike utspring, både faglig og tidsmessig. De mest kjente historiene går tilbake til 1960- og 1970-årene. Disse inkluderer slikt som flower power, energikriser, nye ledelsesteorier, ny teknologi og nye arbeidsmåter. Noen mener at 1700- og 1800-tallet var da det hele startet. Andre vektlegger viktige hendelser fra romertiden, slik som utviklingen av akvedukter.

Andre igjen er overbevist om at det ikke skjedde noe spennende i skandinavisk sammenheng før 1992, og at dette var året da FM kom til Skandinavia. Litt avhengig av tolkning kan vi i Norge trekke linjene tilbake til 1200-tallet.

 

 

Vedlikehold var startskuddet for FM i Norge

Planlagt, regelmessig vedlikehold har vært en del av ansvaret til Norges innbyggere siden 1200-tallet. Det kan hevdes at FM i Norge startet da Kong Magnus Lagabøte utga sin nye lov. Magnus Lagabøte, født i Tønsberg i 1238, tok over tronen fra sin far (Kong Håkon Håkonsson) i 1263 og regjerte i Norge frem til sin død i 1280. Mot slutten av kongsperioden, i perioden 1274–1276, utga han Landsloven, som slo fast at: «De bønder som sogner til kirken plikter å tjærebre kirken hvert tredje år om vinteren».

 

 

Dette viser at Kong Lagabøte var opptatt av regelmessig og planlagt vedlikehold. Vi i Norge har hatt vedlikeholdsplikt siden 1200-tallet. Setningen er også ansett som en meget god lovmessig beskrivelse som er kort, tydelig og lett å forstå. I én eneste setning identifiserte Lagabøte a) hvem som hadde ansvar for det regelmessige, planlagte vedlikeholdet (bøndene), b) når vedlikeholdsoppgaven skulle utføres (om vinteren), c) hvordan oppgaven skulle utføres (tjærebre), d) hvilke ressurser oppgaven krevde (tjære), og e) hvor ofte oppgaven skulle gjøres (hvert tredje år).

 

New call-to-action

 

Ingressbilde:
Photo by Christian Battaglia on Unsplash

Tekstbilde:
Photo by Mark Rasmuson on Unsplash

Stavkirke:
Photo by Yuriy Garnaev on Unsplash

 

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.