<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hva er det med tiden?

Hva er det med tiden?

Gjestebloggeren

Gjesteblogger: Odd Kristian Pedersen

Hva er det med tiden? - Har du tenkt på hvordan du som bruker og bestiller kan bidra til bedre leveranse av renhold og servicetjenester?

Har du tenkt på hvordan du som bruker og bestiller kan bidra til bedre leveranse av renhold og servicetjenester?

Ett bidrag er å tilrettelegge for fulltidsstillinger ved å tillate dagtidsarbeid, noe som vil gi din servicemedarbeider samme mulighet som deg til et rikt familieliv på ettermiddag og kveld. Et annet bidrag er å åpne for muligheten til å tilby kombinasjonsstillinger som utvider arbeidsoppgavene ved din lokasjon, slik at arbeidshverdager kan finansiere et godt familieliv for servicemedarbeideren.

Tid er penger

Denne "sannheten " har ikke endret seg nevneverdig over de siste tiårene. Om noe er det viktigere enn noen gang. Vi som arbeider i tjeneste sektoren kjenner dette på kroppen hver dag. Mange vil mene at dette bidrar til forbedringer og profesjonalisering, og det har de jo rett i. Samtidig er det mange aspekter ved tiden som vi ikke kan profesjonalisere. Hva tenker vi på da? Vi møter konstant en konflikt mellom pris og arbeidstid.

Innkjøpere vil ha mest verdi for pengene og det betyr i praksis mest mulig utført arbeid på kortest mulig tid. I service bransjen byr dette på store utfordringer.

INSTA 800 - er dette viktig?

For en tid tilbake deltok jeg på et seminar i regi av NFSR, en forening med renhold og service som arbeidsfelt. Her ble det holdt et innlegg som viste fordeler ved å utdanne servicemedarbeidere på NS INSTA 800 og fagbrev. Og dette er viktig. Særlig fagutdanning er et kritisk punkt med tanke på utviklingen i bransjen.

Etter presentasjonen ble foredragsholder (som har lederansvar for renholds fag i statlig sektor) spurt hvordan de fikk til å utdanne alle sine ansatte med fagbrev og høyt NS INSTA 800 nivåer? Ettersom vedkommende ikke forstod hvorfor det var en utfordring ble det stilt spørsmål om stillingsbrøk på de ansatte. De var alle ansatt på full tid, på dagtid. Dette er kjernen i spørsmålet om hva som skjer med tiden.

 

Elite_Renholder 

Tiden, en trivselsfaktor

For noen som er ansatt i fulle stillinger med arbeid på eller innenfor et begrenset fysisk område, er mulighetene for utvikling absolutt til stede. Er dette virkeligheten for de servicemedarbeidere du møter på din arbeidsplass? Spør dem gjerne. For de aller fleste er dette ikke tilfelle. Svært mange i servicebransjen er ansatt i stillingsbrøk som ikke gir full arbeidsdag.

Tid er bra, det bidrar til en god arbeidsplass. En av de største trivselsfaktorene for oss alle er muligheten til å arbeide på dagtid på en slik måte at vi har interaksjon med andre mennesker. Vi er, i større eller mindre grad, sosiale vesener. Har du tenkt på hvilke positive effekter det har for deg selv og dine kolleger at det utføres renhold mens du selv er på arbeid? Fordelene inkluderer ting som; det skapes en relasjon til personen som utfører arbeidet, selv om det kun er på «hils» nivå. Små utfordringer løses raskt og bygger seg ikke opp til store problemer som må løftes tilbake til innkjøper.

Synlighet

Når vi jevnlig møter renholdere i arbeidstiden øker vår anseelse av renholdsfaget og personene som utfører det. Vi blir selv flinkere til å gjøre småting som ellers ville hindret flyten i renholdsarbeidet, som at vi rydder pulten, kaster i søppelbøtta og tar med kopper tilbake til oppvaskmaskin. Som innkjøper sparer du penger på strøm samtidig som du begrenser risiko ved å ha mennesker i bygget utenom arbeidstiden. Det er kanskje verd å bruke noen av disse besparelsene på å tillate mer tid til renholdet? Se gjerne Essity (SCA) sine betraktninger rundt dette.

Det er et erklært mål i alle FM selskaper at flest mulig som ønsker det skal få full jobb. Allikevel skjer det ikke og turnover i bransjen er høy.
Hvorfor er dette så vanskelig? Det skyldes manglende vilje til å la medarbeidere arbeide i "åpningstiden". Arbeid i befolkede kontormiljøer kan noen ganger virke forstyrrende på brukerne. Det kan også medføre flere “stopp” i arbeidsflyten til servicemedarbeideren.

Slike stopp senker ytelsen og bidrar til at arbeidet tar mer tid, som igjen øker pris. En liknende faktor er manglende vilje til å la medarbeidere arbeide når deres kunder ser arbeidet bli utført av frykt for at renholdet skal forstyrre kundens vilje til å legge igjen penger på lokasjonen.

 

 

Fulltid vs deltid

Oppdragsgivere blir større. Dette medfører store anbud som stykker opp levering over kommune, fylke og landegrenser. Den store leverandøren har sannsynligvis ikke mye annet arbeide på mange av de plassene som er utbudt. For eksempel vil butikk og kleskjeder og andre med mange lokasjoner gjerne samles til samme leverandør (det er kostnadseffektivt og gir langt lavere oppfølgningskostnader).

Den enkelte lokasjon er ofte ikke av en slik art at den kan forsvare en full stilling til servicemedarbeider. En mindre, lokal leverandør hadde muligens denne lokasjonen som en del av en patruljes arbeidsområde men vil ikke kunne tilby samme oppfølging og pris og kommer i praksis ikke i betraktning i forespørselen for konsernet.

Dagtid vs kveldstid

Dette innebærer at det finner sted en forskyvning av arbeidstiden. I mange år har samfunnet (av renhold-debattanter) snakket om og arbeidet for at renhold i bedrifter bør og skal foregå på dagtid, i åpningstiden. Det er ingen tvil om fordelene ved dette, det er de fleste enige om. Inntil for noen ganske få år siden så vi at dette var en økende trend. Det vi må spørre om er; hvorfor stoppet dette opp? Her finnes det nok flere meninger og forklaringer. Først må det nevnes at i kommunal og statlig renhold er arbeid i åpningstid fortsatt et gode og det som her beskrives er muligens ikke helt gjenkjennbart for alle.

Hva har skjedd med tiden?

PRIS - Prisen på renhold har vært i fritt fall de siste 6 – 8 årene. Timeprisene øker gradvis som et resultat av tariffjusteringer men kravene til hva som skal utføres innenfor timen har endret seg drastisk. Vi snakker ofte om ytelser som gjerne har doblet seg i løpet av disse årene. Grunnlaget for dette er prispress. Oppdragsgivere vil ha størst mulig utbytte for kostnaden til leverandøren.

Noe av effektiviseringen finner sted ved forbedring av utstyr og maskiner. Allikevel medfører kravene om lavere pris at effektiviseringen ikke stopper ved utstyr. Skal vi klare å rengjøre et lokale til den summen innkjøpere er villig til å betale, må det ikke foreligge elementer som hindrer flyten gjennom bygget. Mennesker er slike elementer. Tiden til å ta en kort prat med dem man møter på sin vei er ikke tilstede lenger.

UTSTYR - Også moderne utstyr kan være ett element som medfører ulemper for brukerne. Ting skal gå fort og en rekke av de maskinelle nyvinningene støyer, noe som medfører ubehag hos brukere. Vi kan sammenligne med tiden da man gikk bort fra vanlige støvsugere til sentralstøvsugere. Nå har støyen i noen tilfeller kommet tilbake og dette medfører et ønske fra kundene om å legge arbeidet utenfor egen kjernetid.

KUNDEKRAV - Alle bedrifter må effektivisere. Det innebærer blant annet krav til når ting må være gjennomført, som når møterommene må være klare, kantinen, publikumstoaletter, treningsrom og så videre. Ofte må slike lokaler være klare tidlig på morgenen, det resulterer i at det må settes på flere servicemedarbeidere tidlig for å rekke oppgavene. Stillingene blir oppstykket. I tillegg finnes det mange bransjer som selv må være klare tidlig for og serve sine kunder. Det medfører at renholdet må være gjennomført før eget personal er på plass. Da snakker vi om nattarbeid. Transportnæringen er eksempel på dette.

 

hva er det med tiden - renhold av hurtigbåt Fotograf: Tone Leknes, Elite Service Partner AS

 

AREALEFFEKTIVISERING - Stort fokus på optimalisering og effektivisering av arealer gir fortetning i lokalene. Dette medfører trangere lokaler og vanskeligere forhold for servicemedarbeidere mens produksjon foregår i bygget. Det er også høyere tetthet på personer i bygget i produksjonstiden. Vi ser også at det er mer bevegelse rundt i byggene i dag sammenlignet med typiske kontorlokaler for bare 10 til 15 år siden.

FORBRUKERE - Du og jeg forbruker varer og tjenester nærmest døgnkontinuerlig. Tenker vi på hva som må være på plass for at vi skal få en best mulig opplevelse når vi handler, trener, reiser, leverer og henter i barnehager eller deltar på opplevelser og shopping. Den enkle sannhet at åpningstidene for mange servicefunksjoner de siste årene er kraftig utvidet, skyver renhold og vedlikehold utenfor normal arbeidstid.

Normalarbeidstiden og behovet for fulltidsstillinger

Normalarbeidstiden innenfor de fleste servicenæringer er mellom kl 06:00 og 21:00. Med åpningstider som spenner fra 07:00 til 23:00 skaper dette noen utfordringer. Ofte ønsker ikke oppdragsgiveren å betale for nattillegg, noe som betyr at arbeidet ofte starter kl 06:00 og bør være ferdig snarest mulig og helst ikke inn i åpningstiden.

Dette betyr at mange servicemedarbeidere starter dagen sin tidlig. Hva betyr det for dem? Se for deg følgende. Du har som jobb å rengjøre en dagligvarebutikk i et boligområde som åpner kl 07:00. Er du heldig kan du ta en buss eller en trikk (som er rengjort i løpet av natten) som gjør at du kommer frem tidsnok. Ofte er ikke det mulig og du må ha egen bil. Etter jobben er gjort, la oss si kl 08:00, skal du videre.

Dersom arbeidsgiver ikke finner andre oppgaver i samme område må du stå i kø for å komme til neste jobb eller eventuelt hjem. Kanskje finnes det et oppdrag på et kjøpesenter i nærheten, det åpner ikke før 10:00 så da rekker du det. Videre til det lokale postkontoret (slike steder blir det mindre av) og 2 trappeoppganger og du har da fullført denne delen av din arbeidsdag før kl 11:00. Så er det ikke uvanlig at det ikke finnes mer arbeid før etter kl 17:00. Du har da en barnehage som skal rengjøres.

Dilemmaer

Det er disse dilemmaene vi står ovenfor når vi ønsker å imøtekomme hele, fornuftige stillinger. I den delen av det offentlige som er konkurranseutsatt er det fortsatt slik at renhold i hovedsak kan utføres på dagtid og det er noe vi i bransjen er svært takknemlige for. Men i det store og hele er det forbrukernes nye vaner som sender den vanlige servicemedarbeider på arbeid til ukurante arbeidstider.

Så hva er det med tiden?

I vår etter hvert mer flytende arbeidshverdag, vi er tross alt ofte tilgjengelig nærmest hele døgnet, forskyver vi våre egne vaner til tidspunkter vi tidligere hadde akseptert at tjenester ikke var tilgjengelig. Dette gjelder kjøp av varer og mat, reiser og andre servicetilbud. Serviceleverandørene må på grunn av utvidede åpningstider og kostnader det medfører, ha stort fokus på sine egne service- og vedlikeholdskostnader.

Det er tiden som koster penger i Norge så tiden som benyttes til renhold og vedlikehold må begrenses. Selv om vi kjøper en standard, et servicenivå, så handler det om å nå disse målene på raskest mulig tid. Effektivisering, maskinering, automatisering. Faget blir den lidende part. Det blir vanskeligere å utdanne, oppmuntre og engasjere dyktige mennesker til å utvikle seg selv og faget, fordi det er ikke mulig å gi dem – tid.

Så, hvordan kan du i din rolle bidra til mer tid? Tid til dagtidsarbeid og fulltidsstillinger som sikrer et godt liv for våre arbeidstakere både på hjemme og på jobb.

Fotograf: Tone Leknes, Elite Service Partner AS

Subscribe to our blog!

Share your email so Ørn can send you guides and industry news.