<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hur Ørn Software behandlar personuppgifter


Personuppgifter är information som kan knytas direkt eller indirekt till dig som person. För oss är denna information nödvändig för att vi ska kunna betjäna dig och det företag du arbetar för. Personuppgifterna används också i vår Marknadsstrategi så att vi kan nå dig med relevant information.
Vi skickar aldrig känsliga personuppgifter via e-post utan att innehållet krypte-ras. Alla anställda hos Ørn Software omfattas av sekretess vilken inte bara gäller tredje part utan också internt mellan kollegor och sekretessen kvar-står efter att anställningen har upphört.

Varför använder vi personuppgifter?

Syftet med vår behandling av personuppgifter är att betjäna våra kunder och leverera överenskomna tjänster. Vi behandlar personuppgifter som är nödvän-diga för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med våra kunder eller som vi måste ha innan vi ingår ett avtal med potentiella kunder. Som en del av detta är det nödvändigt att vi har information om en eller flera kontaktpersoner i företaget, så att vi har möjlighet att kontakta och informera kunder när det är nödvändigt för oss att leverera de tjänster som vi har ingått avtal om.

Vi använder också kontaktinformationen till kunder i vår marknadsföring och kundvård. Vi skickar bara nyhetsbrev och marknadsföring till dig som är kon-taktperson eller om det finns en intresseanmälan. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke om du inte längre vill motta information från oss.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter som Ørn Software bearbetar är:

  • Administrativ information som namn, telefonnummer, e-postadress, jobbtitel och vilka företag du arbetar för.
  • I de fall vi arbetar med supportrelaterade uppgifter behandlar vi också administrativ information om de personer som är registrerade i applikationen efter överenskommelse med kund.

Vi delar inte dina personuppgifter till tredje part , personuppgifterna som vi spa-rar är endast för eget bruk. Personuppgifter kan lämnas ut till myndigheter om detta följer i Sverige lagstad-gad skyldighet att tillhandahålla sådan information.

Lagring

Vi sparar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Om ditt företag har en kundrelation med oss kommer personuppgifter att sparas så länge kundrelationen består. Alla personuppgifter lagras på säkra servrar i linje med kraven i GDPR.

Du kan få tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till

  • vilka personuppgifter vi lagrar om dig
  • vilket syftet är och vilket beslutsunderlag vi använt oss av
  • vilken information vi behandlar
  • mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna vidarebe-fordras
  • hur länge dina personuppgifter sparas
  • var informationen kommer ifrån

Du kan korrigera och radera dina personuppgifter

Om du menar att Ørn Software har information om dig som är fel-aktig eller ofullständig har du rätt att begära korrigering av informationen. Du kan begära att vi tar bort dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för att uppfylla syftet med informationen och att det inte finns några andra legitima skäl för att fortsätta behandlingen eller att informationen har hanterats olagligt.

Vi använder cookies

Vi använder cookies, även kallade kakor plus länk till vår cookiesida, på våra webbsidor för att vår tjänst ska fungera på bästa möjliga sätt för dig som an-vändare. Cookies utgör ingen säkerhetsrisk för dig, men du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till lagring av cookies.
Cookies samlar in statistik om de mest frekvent besökta sidorna och vilken in-formation användarna letar efter. Statistiken är ett verktyg för att förbättra våra tjänster till dig som slutanvändare och kan inte användas för att identifiera en enskild person.

Google Analytics

Vi använder verktyget Google Analytics för att samla in och analysera informat-ion om hur besökare använder våra webbsidor. Vi gör detta för att förbättra webbsidornas funktionalitet och innehåll. Google Analytics samlar in information om bland annat vilka webbsidor som har flest besök, vad användaren söker ef-ter, vilken webbläsare och version användarna har, om de använder mobiltele-fon, surfplatta eller dator när de besöker våra sidor. Informationen skickas till Google och lagras på deras servrar.

Vi tillåter inte att Google delar vår besöksdata annat än att tillhandahålla teknisk support. Google kan dock överföra informationen till tredje part om det finns en rättslig skyldighet att göra det eller om sådana tredjeparter behandlar informat-ionen å Googles vägnar. Du kan själv förhindra Google Analytics från att samla in besöksdata från dig genom att installera tilläggsfunktionen Google Analytics Opt-out i din webblä-sare.

Behandlingsansvarig

Ørn Software är behandlingsansvarig för företagets hantering av personuppgifter. Vi har etablerat en roll som Persondataansvarig vilken kommer att ha en översikt över processer och system som behandlar personuppgifter och som kontinuerligt följer upp den interna kontrollen och riskläget.
Persondataansvarig kan kontaktas via e-post gdpr@ornsoftware.com eller annan på vår hemsida angiven kontaktväg.

Du kan lämna klagomål till Datainspektionen

Datainspektionen har till uppgift att kontrollera att sekretessreglerna följs. Om du upplever något som du anser är ett brott mot regelverket har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.